Przejdź do treści

Zarządzanie projektami

Spis Treści

W dzisiejszym świecie, zarządzanie projektami jest niezbędną umiejętnością w biznesie i finansach. Aby osiągnąć sukces, trzeba umieć opracowywać plany, kontrolować i wykonywać projekty z maksymalnym wykorzystaniem zasobów i efektywnością. W tym artykule przedstawiamy kilka kluczowych aspektów zarządzania projektami, które pomogą zwiększyć twoją skuteczność w pracy.

Tworzenie planu projektu

Tworzenie planu projektu to pierwszy krok w zarządzaniu projektami. Plan projektu powinien być przejrzysty, konkretny, i realistyczny. Obejmuje on takie elementy jak:

 • definicja celów i zakresu projektu,
 • szczegółowy harmonogram zadań i terminów,
 • przydzielanie odpowiednich zasobów, w tym czasu, ludzi i budżetu,
 • określenie wymagań jakościowych, metryk i kryteriów sukcesu,
 • oszacowanie potencjalnych ryzyk i opracowanie strategii zarządzania nimi,
 • komunikacja między zespołem projektowym, klientami i interesariuszami,

Precyzyjna definicja celów i zakresu projektu

Celem jest określenie oczekiwanych rezultatów projektu i uzgodnienie ich z klientami i interesariuszami. Wyznaczenie konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, realistycznych i czasowych (tzw. SMART) celów pomoże śledzić postępy projektu i dostosować go w razie potrzeby.

Szczegółowy harmonogram zadań i terminów

Szczegółowy harmonogram pracy zapewnia jasność zadań, które mają być wykonane, oraz ich kolejności i czasochłonności. Niezbędne jest identyfikowanie głównych etapów projektu, związanych z nimi zadań, a także równoczesnego przebiegu zadań. Dobra organizacja działań przyczyni się do terminowego wykonania projektu.

 harmonogram

Realizacja projektu

Podczas fazy realizacji projektu, zarządzający projektem musi skupić się na monitorowaniu jego postępów, odpowiednim przydzielaniu zasobów, kontrolowaniu jakości i zmian oraz utrzymaniu komunikacji z zespołem i interesariuszami. Kluczowe zagadnienia związane z realizacją projektu to:

Monitorowanie postępów projektu

Monitorowanie postępów pomaga zidentyfikować ukończone zadania, opóźnienia i wykorzystanie zasobów. W przypadku stwierdzenia opóźnień, zarządzający projektem powinien interweniować, weryfikując harmonogram, przydzielanie zasobów i sposób realizacji zadań.

Kontrola jakości i zmian

Warsztat pracy stanowi również kontrolowanie jakości produktów i wykonywanych zadań, a także zarządzanie zmianami w projekcie. W przypadku stwierdzenia problemów z jakością bądź konieczności wprowadzenia zmian, zarządzający projektem powinien wdrożyć odpowiednie działania naprawcze.

 zadania

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko to niepewność, która może wpłynąć na realizację projektu. Zarządzanie ryzykiem to przestrzeń działania, które pozwala zidentyfikować, ocenić i opracować strategie na wypadek wystąpienia ryzyk. Kluczowe kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem to:

Identyfikacja ryzyk

Identyfikować można ryzyka technologiczne, operacyjne, finansowe, rynkowe, organizacyjne itp. Ważne jest również używanie historycznych danych, analizy konkurencji i eksperckiej wiedzy do wyciągania wniosków.

Ocena ryzyk i opracowanie strategii

Ocena ryzyk polega na ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia i potencjalnych konsekwencjach dla projektu. Następnie trzeba opracować strategie, którymi można je zminimalizować, takie jak: przeniesienie ryzyka, unikanie ryzyka, łagodzenie ryzyka bądź akceptacja ryzyka.

 zespoły

Ostateczna ocena projektu

Ostateczną ocenę przeprowadza się po zakończonym projekcie, aby opracować wnioski i rekomendacje. Ostateczna ocena ma na celu odpowiedź na pytania, między innymi:

 • Czy projekt został wykonany zgodnie z planem?
 • Jakie były osiągnięte rezultaty względem zamierzonych?
 • Jakie problemy wystąpiły podczas realizacji i jak z nimi radzono sobie?
 • Jakie błędy zostały popełnione i jak można ich uniknąć w przyszłości?
 • Jakie korzyści niesie projekt dla klienta i organizacji?

Pisanie raportu końcowego

Raport końcowy przedstawia kluczowe informacje na temat przebiegu projektu, osiągniętych rezultatów, jak również problemy, które wystąpiły. Wskazując na uważnie przeanalizowane wyniki, kontrolujący projektu zyskuje sobie też świadomość, jakie prowadzone działania są efektywne, a jakie nie.

Może Cię zainteresować: